ป้ายกำกับ » แบบฝึกหัด

Exercise II

แบบฝึกหัดชุดที่ 2 ค่ะ

ให้นักศึกษาฝึกทำแบบฝึกหัดตามลิงค์นี้นะคะ เมื่อนักศึกษาทำเสร็จครบทุกข้อแล้วให้คลิกที่ท้ายข้อสอบว่า Send Form นะคะ

คลิกที่นี่ค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/10woomNhbnVH0NlX1lKteW9u8YfrIqRVdSlhsSPU4lik/viewform?usp=send_form

นักศึกษาสามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อมาใช้ในการตอบคำถามได้ค่ะ แต่ไม่อนุญาตให้ลอกเพื่อนนะ

ปล. แบบฝึกนี้จะช่วยให้นักศึกษาทำแบบทดสอบกลางภาคและปลายภาคได้คะแนนดีค่ะ

อ.สุไม   บิลไบ

แบบฝึกหัด

Exercise before Midterm examination: Exercise I

ให้นักศึกษาฝึกทำแบบฝึกหัดตามลิงค์นี้นะคะ เมื่อนักศึกษาทำเสร็จครบทุกข้อแล้วให้คลิกที่ท้ายข้อสอบว่า Submit นะคะ ระบบจะส่งมาให้อาจารย์โดยอัตโนมัติค่ะ

คลิกที่นี่ค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/1r30_ls_rPVJ2zTurzy4BpsHAT9h1qflws6rw9nm_F5U/viewform?usp=send_form

นักศึกษาสามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อมาใช้ในการตอบคำถามได้ค่ะ แต่ไม่อนุญาตให้ลอกเพื่อนนะ

ปล. แบบฝึกนี้จะช่วยให้นักศึกษาทำแบบทดสอบกลางภาคและปลายภาคได้คะแนนดีค่ะ

อ.สุไม   บิลไบ

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

1.ขนรากดูดซึมแร่ธาตุเข้าสู่เซลล์โดยวิธีการใด
ก.     การไหล
ข.     การแพร่
ค.     การลำเลียง
ง.      การออสโมซิส

2.การแพร่ของสารที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้แก่ข้อใด
ก.     การฉีดน้ำรดต้นไม้
ข.     การพ่นยากำจัดศัตรูพืช
ค.     การกระจายของน้ำเข้าสู่ราก
ง.      การกระจายของฝุ่นละอองในอากาศ

3. ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ก.     น้ำ
ข.     น้ำตาล
ค.     แก๊สออกซิเจน
ง.  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

4. พืชสามารถเปลี่ยนอากาศเสียให้เป็นอากาศดีได้ อากาศดีในที่นี้หมายถึงแก๊สอะไร
ก.     โอโซน
ข.     ออกซิเจน
ค.     ไนโตรเจน
ง.   ไฮโดรเจน

5.กลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นท่อลำเลียงน้ำ  พบได้ในส่วนใดของพืช
ก.     เฉพาะราก
ข.     รากและลำต้น
ค.     ราก  ลำต้น  และกิ่ง
ง.   ราก  ลำต้น  กิ่ง  และใบ

6.ท่อลำเลียงน้ำในลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีลักษณะอย่างไร
ก.     เรียงกันอยู่เป็นวง
ข.     กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
ค.     อยู่เป็นกลุ่มตรงกลางลำต้น
ง.   อยู่เป็นหย่อม ๆ  ระหว่างเซลล์

7.ภาวะใดที่พืชคายน้ำได้ดี
ก.     มีแสงแดดจ้า
ข.     มีพายุแรงมาก
ค.     อุณหภูมิของอากาศต่ำ
ง.     ความชื้นในอากาศมีมาก

8. พืชชนิดใดไม่มีการคายน้ำ
ก.     บัว
ข.     สาหร่าย
ค.     กล้วยไม้
ง.      กระบองเพชร

9. ท่อลำเลียงน้ำในลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีลักษณะอย่างไร
ก.     เรียงกันอยู่เป็นวง
ข.     กระจัดกระจายอยู่ทั่วลำต้น
ค.     อยู่เป็นกลุ่มตรงกลางลำต้น
ง.      อยู่เป็นหย่อม ๆ  ระหว่างเซลล์

10. ส่วนใดของพืชที่ใช้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยแชเพศ
ก.     ใบ
ข.     ดอก
ค.     ราก
ง.      ลำต้น

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด
คำชี้แจง ให้นักเรียนบอกหมายเลขแต่ล่ะตำแหน่ง ว่าเป็นขั้นตอนใดของการเกิดวัฎน้ำ

จุดที่ 1. ……….. จุดที่ 4. ……….
จุดที่ 2. ……….. จุดที่ 5. ……….
จุดที่ 3. ………

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดที่ 2

เมื่อศึกษาเรื่องการทำงานของระบบลำเลียงจบแล้ว โปรดทำแบบฝึกหัดนะครับ
คำถาม

    1.โครงสร้างใดของพืชที่ส่วนใหญ่มีการคายน้ำเกิดขึ้นมากที่สุด ตอบ…………………………………………………………………. …………………………………………………………………….
    2.ปากใบ ของพืชจะเปิดกว้างที่สุด ในช่วงเวลาใด ตอบ………………………………………………………………… …………………………………………………………………….
    3.การลำเลียงอาหารของพืช เกิดขึ้นในช่วงเวลาใด ตอบ…………………………………………………………………. …………………………………………………………………….
แบบฝึกหัด