ป้ายกำกับ » แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

1.ขนรากดูดซึมแร่ธาตุเข้าสู่เซลล์โดยวิธีการใด
ก.     การไหล
ข.     การแพร่
ค.     การลำเลียง
ง.      การออสโมซิส

2.การแพร่ของสารที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้แก่ข้อใด
ก.     การฉีดน้ำรดต้นไม้
ข.     การพ่นยากำจัดศัตรูพืช
ค.     การกระจายของน้ำเข้าสู่ราก
ง.      การกระจายของฝุ่นละอองในอากาศ

3. ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ก.     น้ำ
ข.     น้ำตาล
ค.     แก๊สออกซิเจน
ง.  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

4. พืชสามารถเปลี่ยนอากาศเสียให้เป็นอากาศดีได้ อากาศดีในที่นี้หมายถึงแก๊สอะไร
ก.     โอโซน
ข.     ออกซิเจน
ค.     ไนโตรเจน
ง.   ไฮโดรเจน

5.กลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นท่อลำเลียงน้ำ  พบได้ในส่วนใดของพืช
ก.     เฉพาะราก
ข.     รากและลำต้น
ค.     ราก  ลำต้น  และกิ่ง
ง.   ราก  ลำต้น  กิ่ง  และใบ

6.ท่อลำเลียงน้ำในลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีลักษณะอย่างไร
ก.     เรียงกันอยู่เป็นวง
ข.     กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
ค.     อยู่เป็นกลุ่มตรงกลางลำต้น
ง.   อยู่เป็นหย่อม ๆ  ระหว่างเซลล์

7.ภาวะใดที่พืชคายน้ำได้ดี
ก.     มีแสงแดดจ้า
ข.     มีพายุแรงมาก
ค.     อุณหภูมิของอากาศต่ำ
ง.     ความชื้นในอากาศมีมาก

8. พืชชนิดใดไม่มีการคายน้ำ
ก.     บัว
ข.     สาหร่าย
ค.     กล้วยไม้
ง.      กระบองเพชร

9. ท่อลำเลียงน้ำในลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีลักษณะอย่างไร
ก.     เรียงกันอยู่เป็นวง
ข.     กระจัดกระจายอยู่ทั่วลำต้น
ค.     อยู่เป็นกลุ่มตรงกลางลำต้น
ง.      อยู่เป็นหย่อม ๆ  ระหว่างเซลล์

10. ส่วนใดของพืชที่ใช้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยแชเพศ
ก.     ใบ
ข.     ดอก
ค.     ราก
ง.      ลำต้น

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด
คำชี้แจง ให้นักเรียนบอกหมายเลขแต่ล่ะตำแหน่ง ว่าเป็นขั้นตอนใดของการเกิดวัฎน้ำ

จุดที่ 1. ……….. จุดที่ 4. ……….
จุดที่ 2. ……….. จุดที่ 5. ……….
จุดที่ 3. ………

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดที่ 2

เมื่อศึกษาเรื่องการทำงานของระบบลำเลียงจบแล้ว โปรดทำแบบฝึกหัดนะครับ
คำถาม

    1.โครงสร้างใดของพืชที่ส่วนใหญ่มีการคายน้ำเกิดขึ้นมากที่สุด ตอบ…………………………………………………………………. …………………………………………………………………….
    2.ปากใบ ของพืชจะเปิดกว้างที่สุด ในช่วงเวลาใด ตอบ………………………………………………………………… …………………………………………………………………….
    3.การลำเลียงอาหารของพืช เกิดขึ้นในช่วงเวลาใด ตอบ…………………………………………………………………. …………………………………………………………………….
แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด
คำชี้แจง เลือดคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1.ข้อใดคือ ของเสียที่ถูกขับออกมาจากปอด
ก.น้ำและเลือด ข.น้ำและก๊าซออกซิเจน
ค.น้ำและก๊าซไนโตรเจน ง.น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออไซด์
2.ไตในร่างกายมนุษย์มีจำนวนเท่าใด
ก. 3 ข.4
ค.2 ง.1
3.ข้อใดคือของเหลวที่ถูกขับออกมาทางผิวหนัง
ก. เหงื่อ ข.เลือด
ค.อุจจาระ ง.ปัสสาวะ
4.เหงื่อถูกสร้างขึ้นมาจากบริเวณใดของผิวหนัง
ก. ต่อมเหงื่อ ข.ต่อมหมวกไต
ค.ผิวหนังชั้นหนังแท้ ง.ผิวหนังชั้นหนังกำพร้า
5.รูปภาพที่นักเรียนเห็นเป็นการขับถ่ายทางไหน
ก. การขับถ่ายของเสียทางลำไส้ใหญ่
ข.การขับถ่ายของเสียทางปอด
ค. การขับถ่ายของเสียทางผิวหนัง
ง.การขับถ่ายของเสียทางไต

6.ลำไส้ใหญ่จะกำจัดกากอาหารออกมาภายนอก เรียกว่า อะไร

ก. ปัสสาวะ ข.เหงื่อ
ค.อุจจาระ ง.ลมหายใจ
7.ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของอาการท้องผูก
ก. กินอาหารรสจัด ข.กินอาหารที่มีกากหรือใยอาหารน้อยเกินไป
ค.ไม่ออกกำลังกาย ง.เข้าห้องน้ำไม่เป็นเวลา
8.ต่อมเหงื่อขนาดใหญ่จะอยู่บริเวณใดบ้างของร่างกายมนุษย์
ก. ปอด ข.คอ
ค.มือ ง.รักแร้
9.โครงสร้างภายในของไต ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. ท่อไต ข.หน่วยไต
ค.ท่อปัสสาวะ ง.กระเพาะปัสสาวะ
10.ลำไส้ใหญ่จะทำหน้าที่อะไร
ก.ดูดซึมสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ข.สะสมกากอาหาร
ค.ข้อ ก. ถูก ง.ข้อ ก. และ ข. ถูก

แบบฝึกหัด

เฉลยแบบทดสอบ

1. สิ่งของในข้อใดทำจากวัสดุเพียงอย่างเดียว

ตอบ  ข. ยางลบ

2. สิ่งของในข้อใดทำจากแก้ว

ตอบ  ง. หลอดไฟ

3.   กระดาษเป็นวัสดุที่ทำจากสิ่งใด

ตอบ  ง. พืช

4. วัสดุที่ใช้ทำของเล่นเด็กเล็ก ไม่ควรมีสมบัติในข้อใด

ตอบ  ค. แตกหักง่าย

5. ไม้บรรทัดทำจากวัสดุกี่ชนิด

ตอบ  ก. 1 ชนิด

6. วัสดุในข้อใดเหมาะสำหรับนำมาทำเสื้อกันฝน

ตอบ  ง. พลาสติก

7. วัสดุในข้อใดนำความร้อน

ตอบ  ข. เหล็ก

8. วัสดุชนิดใดมีความยืดหยุ่น

ตอบ  ค. ยาง

9. คนนิยมนำไม้มาใช้ประโยชน์ในด้านใด มากที่สุด

ตอบ  ก. ทำเครื่องเรือน และของประดับ ตกแต่งบ้าน

10. ใบพืชที่นำมาสานเป็นสิ่งของต่างๆ ควรมีสมบัติต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด

ตอบ ง. ฉีกขาดได้ง่าย