ป้ายกำกับ » วันครู

To Sir with Love ... แด่คุณครูด้วยดวงใจ

แวะเข้าเว็บไซต์ของคุรุสภา เพราะวันนี้เป็นวันครูแห่งชาติ พบเว็บเพจ วันครู มีข้อมูลเกี่ยวกับ วันครู และกิจกรรมในวันครู ได้ข้อมูลใหม่ๆ หลายอย่างเลยทีเดียว เช่น [1] ดอกไม้ประจำวันครู คือ ดอกกล้วยไม้ จากมติของคณะกรรมการจัดงานวันครู  พ.ศ. 2539  ได้กำหนดให้ ดอกกล้วยไม้ เป็นดอกไม้ประจำวันครู โดยพิจารณาเห็นว่าธรรมชาติของดอกกล้วยไม้มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษาและสภาพชีวิตของครูดังคำกลอนของ ท่านหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  ที่ว่า

“กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด

สัพเพเหระ

วันครู ประจำปี ๒๕๕๙

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ กว่า ๑,๒๐๐ คน ร่วมพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีพิธีสงฆ์ และมีกิจกรรมในงานประกอบด้วยรองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   นายสหธรณ์  ปุญญปรมัตถ์  อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สังกัด สพป.บร.๑  นำสวดคำฉันท์ทำนองสรภัญญะ  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์   รองศาสตราจารย์ประยงค์  ธรรมสุภา  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  นำผู้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตน   นายหาญณรงค์  พันธ์พงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ “ประชาบูรณะ”   สังกัด สพป.บร.๑ เชิญผู้เข้าร่วมพิธี ยืนสงบนิ่ง  ๑ นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  หลังจากนั้น  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้แสดงมุทิตาจิตแก่ครูอาวุโส  มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัติแก้ข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ พร้อมให้โอวาทแก่ข้าราชการครูและบุคลากรจากทุกสังกัดในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ที่ร่วมพิธี

ศากุน ศิริพานิช …. รายงาน

ดูภาพกิจกรรมพิธีวันครูเพิ่มเติม

ดูภาพพิธีมอบรางวัลแก่ข้าราชการครู

สพป.บร.1

ประชุมเตรียมจัดงานวันครู ๒๕๕๙


เมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  นายสุพจน์  เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานประชุมวันครู  ประจำปี  ๒๕๕๙  โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์ และประธานกลุ่มโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ทั้ง ๘ กลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู  ซึ่งกำหนดจัดในวันเสาร์ที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐  น.  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  คารวะครูอาวุโส    ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน และยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สพป.บร.1

วันครู ๒๕๕๘


หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ และมอบรางวัลแก่ครูดีเด่น เนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายทำนอง  ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด จัดขึ้นในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๕๙ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทุกสังกัด  ร่วมพิธีกว่า ๑,๕๐๐ คน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี สำหรับคำขวัญวันครูในปีนี้ คือ “เกียรติครูยิ่งใหญ่  น้อมใจบูชา  เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”   สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘   โดยข้าราชการครูจากทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์   และรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูสังกัดต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ รางวัลทรงคุณค่า ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ครูดีในดวงใจ และรางวัลหนึ่งแสนครูดี  โดยมีข้าราชการครูที่เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 282  คน

ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน

สพป.บร.1

วันครู ๒๕๕๗

หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ และมอบรางวัลแก่ครูดีเด่น เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  นายธงชัย  ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด จัดขึ้นในโอกาสวันครู ครั้งที่ 58 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทุกสังกัด  ร่วมพิธีกว่า 2,000 คน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี สำหรับคำขวัญวันครูในปีนี้ คือ “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน”   เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเป็นครู  โดยข้าราชการครูจากทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมประกอบพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูสังกัดต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ รางวัลทรงคุณค่า ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ครูดีในดวงใจ เป็นต้น  มีข้าราชการครูที่เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 426  คน

สพป.บร.1

ใกล้วันครูแล้ว >w<

สวัสดีค่า ไม่ได้อัพบล็อกนานเลย เพราะต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะ(แต่ส่วนใหญ่จะกลายเป็นซุ่มนอนหลับมากกว่าTT)
ใกล้วันครูกันแล้ว >< ปีนี้แอดมินอยู่ม.6 ปีสุดท้ายของการเป็นนักเรียน ยิ่งคิดว่าเวลาที่จะได้อยู่ร่วมกับเพื่อนๆและคุณครูนับถอยหลังแล้วรู้สึกเศร้าจังค่ะ Q-Q
พอๆ เลิกดราม่า 55555 ครั้งนี้ก็เลยหาเรื่องเกี่ยวกับวันครูจากเว็บต่างๆมาลงค่ะ ไปดูกันเลย ><
ก่อนอื่นขอแปะเพลงนี้ไว้ให้ผู้อ่านได้ฟังกัน เพลงประกอบละครเรื่องครูไหวใจร้ายค่ะ ฉายมานานมากแล้ว(บ่งบอกอายุเจ้าของบล็อก55)แต่เพลงเพราะมากกกก >< ปัจจุบันก็ยังชอบอยู่ อิอิ

ความหมายของครู

ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอนแนะนำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศ ชาติ เป็นผู้ที่มีหน้าที่สอน อบรมเกี่ยวกับวิชาความรู้ การอ่านเขียน รวมไปถึงการให้ความรู้และแนะนำในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน … 18 more words

ครู

คุณครูครับ ผมมีเรื่องจะบอกคุณครูครับ

คุณครูครับผมมีเรื่องบอกคุณครูครับ “สมมุติว่าวันนั้นคุณครูไม่สอนไม่สั่ง และผมไม่ตั้งใจเรียน ผมคงไม่สามารถก้าวมาไกลได้ถึงขนาดนี้” ผมขอขอบคุณคุณครูทุกคนนะครับ แม้ชื่อของครูทุกท่านจะไม่ได้ปรากฎอยู่ในที่นี้ แต่ขอให้ครูรู้ไว้ว่าคุณครูไม่ใช่แค่เรือจ้างเหมือนที่ใครๆ เขาพูดกัน คุณครูเป็นมากกว่านั้น…และที่สำคัญคุณครูจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราเสมอ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตาม

ใครจะไปรู้ว่ายังมีบุคคลสำคัญอีกหลายคน (นอกเหนือจากพ่อและแม่) ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิต หากความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ผมเชื่อว่าบุคคลเบื้องหลังจะต้องมีคุณครูที่เคารพรักอยู่แน่นอน

ถ้าต้องการติดตามอ่านบทความอื่นๆ ของผม กรุณาแวะเข้าไปชมได้ที่ www.somchartlee.com บ้านหลังใหม่ของ “ที่นี่มีเรื่องเล่า” ครับ

แววครูดูออก

ในวัยเด็กนอกจากจะบ้าพลังชอบเล่นเป็นมนุษย์ไฟฟ้า แต่งตัวเป็นพระเอกในหนังจีนกำลังภายในและหนังจักรๆ วงศ์ๆ แล้ว ผมยังชอบร้องเต้นเลียนแบบนักร้อง และก็ชอบทำตัวเป็นคุณครูประจำชั้นตอนอยู่บ้าน จำได้ว่าสมัยวัยประถมผมจะไปซื้อชอล์กหลายๆ สีนำมาเขียนบนแผ่นยิปซั่มข้างฝาบ้านจำลองเป็นกระดานดำ โชคดีที่ผนังชั้นสองด้านนอกเป็นบริเวณที่เก็บอะไหล่และเศษผ้ากองโต ไม่ใช่ห้องนอนของใคร ไม่งั้นมีหวังถูกตีเพราะเล่นยึดพื้นที่ละเลงเขียนตัวหนังสือจนเต็มพื้นผนัง แม้จะไม่มีนักเรียนสักชีวิตนั่งอยู่จริง แต่ผมก็สนุกกับการใช้จินตนาการสอนวิชาศิลปะและภาษาไทย ไม่รู้ด้วยเหตุนี้รึเปล่า เลยเป็นคนชอบสอนหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ ถึงแม้จะไม่ได้ยึดเป็นอาชีพหลัก แต่ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นนักเรียน นักศึกษา นั่งพยักหน้า ดวงตามีประกายส่งสัญญาณอนุมัติว่า “เออเอ็งเอาข้าอยู่” 70 more words