ตัวอย่าง การจัดทำแฟ้มสะสมงานนักเรีย (Student Portfolio)

ตัวอย่าง การจัดทำแฟ้มสะสมงานนักเรีย (Student Portfolio)

นักเรียนสามารถดาวโหลด ได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้นะคะ
<<<—-  ตัวอย่างแฟ้มผลงานนักเรียน  —->>>

ม.6

กิจกรรมประกอบสื่อการเรียนการสอน

ชุดกิจกรรมประกอบสื่อการเรียนการสอน
การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเรียนสามารถดาวโหลดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้
<<<  Activity   >>>

ม.6

ใบงาน รายวิชา ง33241 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

รวมใบงาน  ใบกิจกรรม

รายวิชา  ง33241  การเขียนโปรแกรมเบื้้องต้น
นักเรียนสามารถดาวโหลดได้  ตามลิงค์ด้านล่างนี้
<<< Exercise sheet >>>

ม.6

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test) เรื่อง เลขฐานและระบบคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เรื่อง เลขฐานและระบบคอมพิวเตอร์
โดย  ดาวโหลดจาก  ลิงค์ด้านล่างนี้
<<<  แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เรื่อง เลขฐานและระบบคอมพิวเตอร์  >>>

ม.6

แบบทดสอบก่อนเรียน การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักเรียนสามารถดาวโหลด ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

<<<  แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน  >>>

ม.6