สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network)และองค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ (Voluntary Service Oversea:VSO) เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทสถาบันอุดมศึกษาในสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จึงกำหนดจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ รุ่น 2″ (Volunteer Management in Disaster 2)

When: ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558

Where: 11 more words