ป้ายกำกับ » พลังงานทดแทน

สุดสายตา ฟาร์มพลังงานลมแห่งใหม่

ฟาร์มลม เจเมไน นอกชายฝั่งเนเธอร์แลนด์ สามารถป้อนพลังงานให้กับคนมากถึง 1.5 ล้านคน

หนึ่งในฟาร์มพลังงานลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีกังหันลมมากถึง 150 ตัว

ฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากฝั่ง 85 กิโล ผลิตไฟฟ้าได้ถึง 600 เมกาวัตต์ ให้กับ 785,000 ครัวเรือน

โปรเจ็กมูลค่า 2.8 พันล้านยูโร ผลิตไฟฟ้าคิดเป็น 13% ของพลังงานงานทดแทนทั้งหมดที่ผลิตได้ในประเทศ

โดยรัฐบาลเนเธอแลนด์ มีเป้าหมายเพิ่มพลังงานสะอาดที่ผลิตได้เป็น 14% ภายในปี 2020 และ 16% ในปี 2023 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายว่าภายในปี 2050 จะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิสู่ชั้นบรรยากาศ  (Carbon Neutral)

พลังงาน

Goal 7: Affordable and Clean Energy

เป้าหมายที่ 7: สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา (Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all) มีเป้าประสงค์ครอบคลุม 3 ประเด็นหลักคือ การเข้าถึงพลังงาน (7.1), การเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน (Renewable Energy) (7.2) และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (7.3) 7 more words

เกี่ยวกับ SDGs