ป้ายกำกับ » พลังงานทดแทน

ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าภายใน 2018

ศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าตัวภายในปี 2018 จากการประเมินของ European Photovoltaic Industry Association (EPIA) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจาก 139 gigawatt (GW) ในปี 2013 เป็น 374 GW ในปี 2018 โดย EPIA ได้ทำการประเมินนี้ผ่านการจำลองในสภานะการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด

การเติบโตนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศในเอเซียมากที่สุดโดยการขยายดัวของเอเซียนั้นการขยายตัวส่วนใหญ่จะมากจากตลาดจีน และจะส่งผลให้ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเอเซียนั้นสูงกว่ายุโรปภายในปี 2018 คาดว่าอัตราการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเอเซียจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29 ในปี 2014 เป็นร้อยละ 40 ของพลังงานที่ผลิตโดยแสงอาทิตย์ทั้งหมดในปี 2018 ในขณะที่อัตราการผลิตในยุโรปจะลดลงจากร้อยละ 59 เหลือเพียงร้อยละ 35 ซึ่งเหตุผลของการหดตัวของสหภาพยุโรปนั้นคาดว่าจะเกิดจากแนวโน้มที่เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในยุโรปจะลดลง 19 more words

Energy

พลังงานอัดเม็ด (Wood pellet) ที่ส่งออกจากสหรํฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตัว

ปริมาณพลังงานอัดเม็ด (Wood pellet) ที่ส่งออกจากสหรํฐอเมริกาได้เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา ในปี 2012 สหรัฐส่งออกพลังงานอัดเม็ต 1.6 ล้าน short tons (ประมาณ 22 ล้านล้าน Btu) และได้เพิ่มขึ้นเป็น 3.2 ล้าน short tons ในปี 2013 โดยมากกว่าร้อยละ 98 ของการพลังงานอัดเม็ดส่งออกนี้ ถูกส่งไปสู่ยุโรป และประมาณร้อยละ 99 ของพลังงานอัดเม็ดถูกส่งออกทั้งหมด มาจากท่าเรือในเขตตะวันออกเฉียงใต้ และเขต Lower Mid-Atlantic ของสหรัฐอเมริกา 22 more words

Energy

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม

          โรงไฟฟ้ามีกระบวนการผลิตที่ต้องใช้น้ำในการผลิตไฟฟ้า โดยน้ำที่ผ่านจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าจะเป็นที่กังวลของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าว่าจะส่งผลกระทบต่อการอุปโภค บริโภค สิ่งแวดล้อมและการเกษตรกรรมของชุมชนหรือไม่

          เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ (Steam Turbine Power Plant)  มีกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเริ่มจากลำเลียงวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเข้าสู่โรงเก็บเชื้อเพลิง  จากนั้นจะถูกป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ (Combustion) เมื่อเชื้อเพลิงถูกเผาไหม้ พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้จะนำไปต้มน้ำจนเกิดไอน้ำ ไอน้ำที่ได้จะถูกส่งไปหมุนกังหัน (Turbines) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วจะมีอุณหภูมิและความดันสูง ซึ่งจะถูกทำให้เย็นลงด้วยกระบวนการควบแน่นด้วย Condenser ได้เป็นหยดน้ำซึ่งถูกรวบรวมและส่งด้วยปั๊มน้ำ (Boiler feed pumps) ไปเติมให้กับหม้อต้มน้ำเพื่อให้หมุนเวียนกลายเป็นไอน้ำต่อไป ส่วนน้ำหล่อเย็น (Cooling Water) ที่ใช้ในการควบแน่นแล้ว มีอุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากได้รับความร้อนที่ถ่ายเทมาจากไอน้ำจะถูกทำให้เย็นลงโดยใช้หอหล่อเย็น (Cooling Tower) เพื่อระบายความร้อน ออกจากน้ำหล่อเย็นสู่อากาศ ส่วนน้ำที่อุณหภูมิลดลงแล้วก็จะถูกนำมาใช้ใหม่อีก ระบบน้ำหล่อเย็นชนิดนี้จึงเป็นระบบวงจรปิด

          จนสุดท้ายน้ำจะถูกปล่อยลงสู่บ่อพักน้ำขนาดใหญ่ เพื่อให้ระเหยหายไปเองตามธรรมชาติ น้ำที่ผ่านกระบวนผลิตของโรงไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจึงไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน

ติดตามข้อมูลข่าวสารของพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนในประเทศไทยที่ได้จาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ที่ สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล และ Fanpage

พลังงานสะอาด

พลังงานทดแทน

    พลังงานทดแทน โดยทั่วไปหมายถึงพลังงานที่ใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน, ปิโตรเลียม และ แก๊สธรรมชาติซึ่งปล่อยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์มหาศาลอันเป็นสาเหตุโลกร้อน ตัวอย่างพลังงานทดแทนที่สำคัญเช่น พลังงานลม, พลังงานน้ำ, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง, พลังงานคลื่น, พลังงานความร้อนใต้พิภพ, เชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นต้น ในปี 2555 ประเทศไทยใช้พลังงานทดแทนเพียง 18.2% ของพลังงานทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เพียง 1.8% โดยที่พลังงานแสงอาทิตย์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ เพิ่มขึ้น 23% แต่ พลังงานจาก ฟืน ถ่าน แกลบ และวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร โดยนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงดั้งเดิม มีอัตราลดลง 10% (อาจเป็นเพราะมวลชีวภาพดังกล่าวถูกแปรรูปไปเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพไปแล้ว)

ไม่มีหมวดหมู่

ประเภทพลังงานทดแทน

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์ คือพลังงานที่ดวงอาทิตย์ให้แก่โลกโดยการแผ่รังสีเมื่อวัตถุต่าง ๆ บนผิวโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและกระจายความร้อนออกมา ซึ่งอยู่ในรูปของรังสีอินฟราเรด เราจึงรู้สึกร้อน ขณะที่แสงอาทิตย์เดินทางมาถึงเรา ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนนี้เป็นกระแสไฟฟ้าได้ โดยการใช้เซลล์แสงอาทิตย์

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 • สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้าฯ
 • ลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการผลิตไฟฟ้าด้วยรูปแบบอื่นเช่น การผลิตไฟฟ้าจากน้ำมัน หรือถ่านหิน ซึ่งเชื้อเพลิงเหล่านี้มีส่วนทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งสิ้น
 • ส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกให้รับรู้ถึงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่สะอาด รู้คุณค่าของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง และร่วมกันใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด

พลังงานลม

ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกำลังลม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าลมเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเอง ในปัจจุบันมนุษย์จึงได้ให้ความสำคัญและนำพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไป ไม่ต้องซื้อหา เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น

ภาวะขาดแคลนไฟฟ้า

สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองได้อย่างเพียงพอ เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร

ตั้งประเด็นคำถามและสมมุติฐาน

 • สามารถหาพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอภายในประเทศ
 • สามารถแก้ปัญหาเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอใช้ในประเทศได้ในระยะยาว

การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสาระสนเทศ

การผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ

ในปัจจุบันประเทศไทยต้องอาศัยก๊าซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ปริมาณก๊าซธรรมชาติลดลงไปเรื่อยๆ ทำให้ปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอเป็นปัญหาระดับชาติระยะยาว เนื่องจากเหตุผลข้างต้นทำให้คนไทยต้องเพิ่มปริมาณการซื้อก๊าซธรรมชาติ

ทางเลือกที่มีอยู่ในขณะนี้ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและจริงจังก็คือการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานอย่างเข้มข้น ในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งหาพลังงานทดแทนมาใช้ในการผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ภายในประเทศ

ประเภทพลังงานทดแทน

 • พลังงานจากดวงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาด ไม่ทำปฏิกิริยาใดๆ อันจะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เซลล์แสงอาทิตย์จึงถูกนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า โดยเปลี่ยนเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง
 • พลังงานลม เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดสิ้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะพลังงานกล
 • พลังงานความร้อนใต้พิภพ ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเมื่อของเหลวชนิดนี้ระเหยเป็นไอและขยายตัว ทำให้ใบพัดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุน
 • พลังงานน้ำ การนำพลังงานน้ำไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • พลังงานชีวมวล วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรซึ่งมีจำนวนมากก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
 • พลังงานจากขยะ ใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยในโรงไฟฟ้า คือ แก๊สมีเทน ซึ่งได้มาจากการย่อยสลายของกองขยะและสิ่งปฏิกูลตามธรรมชาติ ซึ่งจะลดการปล่อยแก๊สที่เกิดภาวะเรือนกระจกจากการเผา และสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์

สรุปองค์ความรู้

การแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน

จากการศึกษาและรวบรวมซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และพลังงานทดแทน คณะผู้จัดทำได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน โดยแบ่งเป็น

การแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานระดับมหภาค

การแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานในระดับมหภาคสำหรับประเทศไทยนั้น ภาครัฐจะต้องเป็นแกนหลักเพื่อชี้แนวทางให้ประชาชนปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา โดยมีหน้าที่ในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการต่างๆ
 • การพัฒนาด้านการวางแผนการดำเนินงานและการจัดการต่างๆ
  • การเก็บรวบรวมข้อมูล
  • การประเมินสถานการณ์
  • การวางแผนการดำเนินงาน
  • การวางแผนการศึกษาวิจัย
  • การดำเนินงานและการจัดการ  เช่น  การสำรวจเพื่อให้มีการหาแหล่งพลังงานสำรองของพลังงานประเภทต่างๆ
 • การดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
  • พัฒนาพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น
  • ดำเนินการให้นโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ โดยสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
  • กำกับดูแลราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ
  • ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม บริการ และขนส่ง
  • ส่งเสริมการจัดหาและการใช้พลังงานที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม
 • การจัดทำโครงการเพื่อปลูกจิตสำนึก

การแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานระดับจุลภาค

 • ปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่า ประโยชน์ และความสำคัญของพลังงาน
 • ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานต่างๆของภาครัฐ
 • การใช้พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า และรู้คุณค่า โดยการวางแผนและควบคุมการใช้พลังงาน
 • การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
 • การเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิง
 • การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำวัสดุที่ชำรุดนำมาซ่อมใช้ใหม่

สื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อนำเสนอความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงผลกระทบของภาวะขาดแคลนพลังงาน และวิธีการประหยัดพลังงาน

 • การจัดบอร์ดนำเสนอความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
 • การเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
 • การจัดนิทรรศการเรื่องพลังงาน
 • การจัดทำแผ่นพับความรู้
 • การจัดกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน หลังจากการนำเสนอความรู้

บริการสังคมและจิตสาธารณะ

จากการศึกษาค้นคว้า คณะผู้จัดทำพบว่าประเทศไทยนั้นสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานจากการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆได้ ได้แก่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำและพลังงานใต้พิภพ

ถ้าเป็นในระดับมหภาคนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการต่างๆ การพัฒนาด้านการวางแผนการดำเนินงานและการจัดการต่างๆ การดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การจัดทำโครงการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า ประโยชน์ และความสำคัญของพลังงาน เป็นต้น ส่วนในระดับจุลภาคนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนภายในประเทศ ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่า ประโยชน์ และความสำคัญของพลังงาน ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานต่างๆของภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างประหยัด

ถ้ารัฐบาล และประชาชนปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กล่าวไว้ในขั้นตอนสรุปองค์ความรู้ข้างต้นนั้น จะสามารถทำให้ประเทศไทยสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานภายในประเทศได้ ซึ่งจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าพลังงานจากภายนอกประเทศได้ ซึ่งเป็นวิธีการลดรายจ่ายของประเทศทางหนึ่ง รวมถึงถ้าประชาชนภายในประเทศช่วยกันประหยัดพลังงานจะสามารถลดรายจ่ายในส่วนของครัวเรือนได้ อีกทั้งพลังงานยังเป็นทรัพยากรที่สามารถหมดไปได้  ดังนั้น การประหยัดพลังงานถือเป็นวิธีการอนุรักษ์พลังงานอย่างหนึ่งให้สามารถใช้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานมากยิ่งขึ้น เพื่อบุคคลรุ่นหลังจะได้สามารถนำพลังงานไปใช้ต่อได้ในรุ่นต่อๆไป

พลังงานสะอาด พลังงานของเราทุกคน

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตื่นตัวทางด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็น การใช้พลังงานไฟฟ้าสุทธิภายในอาคารเป็นศูนย์ (NetZeroEnergyBuilding) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การคิดค้นก๊าซจากผักตบชวาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือนวัตกรรมยานยนตร์พลังงานสะอาดของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต่างก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันความรู้ด้านพลังงานมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การให้ความรู้ในเรื่องของพลังงาน การสร้างจิตสำนึกด้านพลังงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา เนื่องจากพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของเรา อีกทั้งยังเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยวิกฤตที่เริ่มเข้ามาของพลังงานที่เราต้องรับมือตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยทุกคนต้องช่วยกัน

พลังงานมีหลายรูปแบบ หลายชนิดแตกต่างกัน แต่ละประเทศเลือกใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าไม่เหมือนกันบางประเทศใช้ถ่านหิน บางประเทศใช้น้ำมันดิบ หรือบางประเทศอาจใช้พลังงานนิวเคลียร์ เพราะแต่ละประเทศมีทรัพยากร สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีต่างกัน เลือกใช้พลังงานจากแหล่งที่เพียงพอกับความต้องการของประเทศ และต้องมีมาตรการป้องกันรองรับความเสี่ยงด้านพลังงานที่จะเกิดขึ้นด้วย

ประเทศไทยใช้ทั้งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ข้อมูลจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้า เฉลี่ยเดือน พฤศจิกายน 2556 แสดงให้เห็นถึงการผลิตฟ้าจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ แบ่งเป็นก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยร้อยละ 54 ก๊าซธรรมชาติจากพม่าร้อยละ 37 และแหล่งบนบกอีกร้อยละ 3 ที่เหลือต้องนำเข้ามาในรูป LNG อีกร้อยละ 6 เป็นปริมาณก๊าซที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ากว่า 2,400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมีปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว (Proven reserve) เหลืออยู่ราว 9.9 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และกำลังจะหมดลงในอีก 7 ปี หากไม่มีแหล่งพลังงานใหม่มาทดแทน

เราต้องเริ่มคิดหาอนาคตต่อไปให้พลังงานของประเทศ พลังงานทดแทนที่เข้ามาช่วยเหลือพลังงานหลัก พลังงานที่มีอยู่ใกล้ตัวเราหาได้ในประเทศ มีคุณภาพ มีความมั่นคง ราคาไม่แพง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการกระจายชนิดพลังงานให้มีความหลากหลาย พลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นราคาที่มีราคาไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอื่น ๆ โดยใช้กระบวนการผลิตที่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ จะได้เป็นพลังงานสะอาดออกมาใช้งาน

พลังงานเป็นเรื่องของทุกคน เพื่อให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน เราต้องเริ่มคิด ช่วยแก้ไข ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคน เราทุกคนช่วยชาติได้

ติดตามข้อมูลข่าวสารของพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนในประเทศไทยที่ได้จาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ที่ สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล และ Fanpage

พลังงานสะอาด