กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

พิธีบายศรีสู่ขวัญสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จะเกิดจากความตั้งใจร่วมใจของรุ่นพี่ที่พึงมีต่อรุ่นน้อง อยากให้รุ่นน้องมีชีวิตที่มีความสุข สำเร็จ มีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน สร้างความเข้มแข็งสามัคคี มีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือ เลือดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มี ความเคารพนับถือ และเปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้พูดคุยถึงความรู้สึกที่มีต่อกัน และได้รับคำอวยพรเป็นขวัญกำลังใจจากรุ่นพี่และได้รับคำแนะนำทางสู่ความ สำเร็จในชีวิตจากรุ่นพี่

          พิธีบายศรีสู่ขวัญสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ พิธีดีงามที่ส่งเสริมวัฒนธรรม และสร้างขวัญกำลังใจให้ก้าวสู่ความสำเร็จแก่นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจของเรา จะสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและจะมีพิธีกรรมศักดิ์สิทธ์นี้สืบต่อไปนานเท่านาน