ป้ายกำกับ » คอมพิวเตอร์พกพา

อบรมปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนสำหรับครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนในสังกัด เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์พกพา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555  นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ปฏิบัติการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้มีการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้รับจัดสรรรุ่นที่ 1 แล้ว จำนวน 2,640 เครื่อง  การอบรมปฏิบัติการที่จัดขึ้นนี้ กำหนดจัด 5 รุ่น ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงานด้านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้  มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถใช้สื่อคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด 32 more words

สพป.บร.1

โครงการ One Tablet Per Child

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โครงการ One Tablet Per Child  ระยะที่ 1 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด รวม 2,640 เครื่อง

เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม 2555  นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ได้รับจัดสรรรุ่นที่ 1 จำนวน 2,640 เครื่อง  เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัด 2,154 เครื่อง โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 432 เครื่อง และสังกัดอุดมศึกษา 54 เครื่อง 33 more words

สพป.บร.1