ป้ายกำกับ » กรมวิชาการเกษตร

สรุปแนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร พร้อมเฉลย

รายละเอียดสินค้าสรุปแนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร
– ความรู้เกี่ยวกับ กรมวิชาการเกษตร
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
– แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
– แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
– ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
– การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล …

พร้อมเฉลย

สรุปแนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมวิชาการเกษตร พร้อมเฉลย

รายละเอียดสินค้าสรุปแนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมวิชาการเกษตร
– ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖
– ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
– ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
– ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
– การบริหารจัดการภายในสำนักงาน …

พร้อมเฉลย

สรุปแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมวิชาการเกษตร พร้อมเฉลย

รายละเอียดสินค้าสรุปแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมวิชาการเกษตร
– ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
– การเขียนหนังสือราชการ
– การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ …

พร้อมเฉลย

สรุปแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร พร้อมเฉลย

รายละเอียดสินค้าสรุปแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร
– ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
– ความรู้พื้นฐานด้านพืช ปัจจัยการผลิต การป้องกันและกำจัดสัตรูพืช
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

พร้อมเฉลย