ป้ายกำกับ » Mathematics Teaching In The Middle School

ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

——————————————–

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ใน ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และได้ดำเนินการสอบในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ประกาศเกณฑ์การให้รางวัลเพิ่มเติม

สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคารจัดสอบในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 – 3 และรางวัลชมเชย แต่มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป จะได้รับรางวัลดังนี้

  • คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 – 69 ได้รับรางวัล “เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง”
  • คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัล “เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน”
  • คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับรางวัล “เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง”

อนึ่ง กรณีที่นักเรียนได้คะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะตัดสินให้นักเรียนที่ทำคะแนนข้อสอบตอนที่ 2 ข้อสอบแบบเติมคำตอบได้มากกว่าได้ลำดับที่สูงกว่า

โดยคณะกรรมการดำเนินงานฯ จะได้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ท่าน ในโอกาสต่อไป

  1. ประกาศผลการสอบแข่งขัน
  2. กำหนดการรับรางวัล ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
  3. เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล (ถ้ามี) พร้อมเงินรางวัล (กรณีไม่ได้มารับรางวัล)
  4. เกียรติบัตรสำหรับครูผู้ผู้สอนและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
  5. ใบสำคัญรับเงินค่าสมัคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณคครูทุกท่าน และขอบใจนักเรียนทุกคนที่ให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมในปีการศึกษานี้ มีข้อเสนอะแนะประการใดขอให้แจ้งได้ เพื่อที่คณะกรรมการดำเนินงานจะได้นำไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป

Mini_εpsilon
26 Jul’2014

การเรียนการสอน