มาแต่ง Theme ใน WordPress กันน๊าาา สวยๆ

ตอน แก้ไข CSS ด้วย Firebug

หลายคนพยายามหาธีม (WordPress Theme) ที่ถูกใจ แต่ก็หาไม่ได้สักที Theme สวยๆ ก็ขายกันแพงซะเหลือเกิน Theme ฟรีๆ ก็ไม่ถูกใจ วันนี้ Jigload จะมาสอนวิธีการปรับแต่ง และแก้ไข WordPress Theme ให้เป็นที่น่าพอใจกันดีกว่า 70 more words

E Learning

บทบาทการเรียนรู้ในองค์กรในฐานะตัวแทนการเปลี่ยนแปลง

infographic แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของการเรียนรู้ในองค์กรว่าสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้

OD : Organization Designation

ปัจจัย 4C สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

infographic เกี่ยวกับการปลูกฝังการเรียนรู้เชิงความร่วมมือให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

HR : Human Revolution

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : CAI

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคืออะไร ?

………………ในวงการศึกษา คอมพิวเตอร์ถือเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่นำมาเใช้เพื่อการบริหารและใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เรียกว่า Computer Based Instruction : CBI คือการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการสอนโดยแบ่งออกเป็น

………………1. คอมพิวเตอร์จัดการสอน(Computer Manage Instruction : CMI)

…………………….เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดหลักสูตร ตารางสอน งานธุรการ ระบบเงินเดือน ระบบการประเมินผล ระบบการลงทะเบียนเรียนเป็นต้น

………………2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Computer Assisted Instruction : CAI) 93 more words

Learning

ผลการเรียนรู้ ง30246 โครงงานคอมพิวเตอร์

ผลการเรียนรู้ ง30246 โครงงานคอมพิวเตอร์

  1. บอกความหมายและคุณค่าของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ และจำแนกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
  2. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  3. สามารถจัดทำและนำเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
  4. อธิบายวิธีทำโครงงานอย่างเป็นระบบและวิธีทำโครงงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพได้
  5. สามารถทำรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์ได้
  6. สามารถนำเสนอโครงงานและประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

โครงสร้างรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 30246     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เวลา       40      ชั่วโมง                                      คะแนนเต็ม   100   คะแนน

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

Learning