ใบความรู้ ง30246 -Web Blog

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้น ซึ่งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตในยุคข้อมูล

ข่าวสารมีความสำคัญ คนหันมาบริโภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น นอกจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

เปรียบเสมือนถนนสำหรับการเข้าไปถึงข้อมูลที่ต้องการ เรายังต้องการเครื่องมือที่จะสามารถสร้างเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ไว้รองรับการเข้าถึง นั่นก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต์ ซึ่งเป็นตัวกลางคอยให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ใช้โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก
ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต กำลังเป็นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้านในปัจจุบัน ทำให้ทุกคน ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web; WWW) จากยุคแรก คือ Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น Static Web คือมีการนำเสนอข้อมูลทางเดียว (one-way communication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเราให้อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือการโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในการสร้างข้อมูลได้ 46 more words

Learning

ใบงาน : ง30246

1. เปิดโปรแกรม web browser พิมพ์ URL  :   https://th.wordpress.com

จะได้หน้าเว็บเพ็จ

2. คลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”  จะได้หน้าเว็บเพ็จ

2.1  ช่อง อีเมล์.. ให้ใส่อีเมล์ที่ใช้ได้จริง เพราะต้องมีการเข้าไปเปิดอีเมล์เพื่อยืนยันการใช้งานจึงจะสร้างบล็อคได้

แนะนำให้ใช้เมล์ของ gmail.com  (ถ้าอีเมล์ใช้ได้จริงและไม่ซ้ำกับที่มีในระบบจะขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวให้ผ่านได้)

2.2 ช่อง  ชื่อผู้ใช้..  ควรจะมีตัวอักษรอย่างน้อยสี่ตัวอักษรและสามารถใช้รวมกันเฉพาะตัวอักษรเล็กและตัวเลข เช่น  apple2557… 11 more words

Learning

การเปรียบเทียบระหว่างอีเลิร์นนิ่งกับการเรียนรู้ในห้องเรียน

infographic แสดงข้อเปรียบเทียบระหว่างการเรียนรู้แบบ e-learning กับ class room learning 

Freehand

ใบงาน : การเขียนโครงร่างโครงงาน หรือ เค้าโครงงานคอมพิวเตอร์ (ง30246-6/1-6/6)

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเอง กลุ่มละ 4 คน

2. เขียนเค้าโครงของโครงงาน หรือ โครงร่างของโครงงานคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบมาตรฐาน ส่งภายในชั่วโมง

3. โดยทุกกลุ่มให้ตั้งชื่อโครงงานว่า “โครงงานการสร้างสื่อเนื้อหาบทเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เรื่อง ……………………………………………………………………………”

4. การกำหนดชื่อเรื่อง ให้กำหนดชื่อที่ชัดเจน ไม่ซ้ำกันภายในห้องและเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาที่นักเรียนได้เรียน ตัวอย่างเช่น

  • โครงงานการสร้างสื่อเนื้อหาบทเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)
  • โครงงานการสร้างสื่อเนื้อหาบทเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล
  • โครงงานการสร้างสื่อเนื้อหาบทเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ฯลฯ

5. ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงหรือโครงร่าง โครงงานคอมพิวเตอร์ ให้เข้าไปดูแบบฟอร์มได้ที่เว็บบล็อกของครู (nuiphen.wordpress.com)  ส่วนรายละเอียดของแต่ละหัวข้อให้สืบค้นข้อมูลและดูตัวอย่างในเว็บไซต์ต่าง ๆ

6. เขียนด้วยลายมือเท่านั้น ห้ามพิมพ์ ประมาณ 3-5 หน้ากระดาษ

Learning

แบบฟอร์มเขียนโครงร่างโครงงาน

แบบฟอร์มเขียนโครงร่างโครงงาน

ชื่อโครงงาน……………………………………………………………
สาขาของงานวิจัย……………………………………………………….
ชื่อผู้ทำโครงงาน
1…………………………………เลขที่ …………ชั้น …………….
2…………………………………เลขที่ …………ชั้น …………….
3…………………………………เลขที่ …………ชั้น …………….

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา…………………………………………………………
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)…………………………………………………
ระยะเวลาดำเนินงาน…………………………………………………วัน.

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. วัตถุประสงค์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. หลักการและทฤษฎี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
4. คำนิยามศัพท์เฉพาะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. แผนปฏิบัติงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
8. เอกสารอ้างอิง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Learning

มาแต่ง Theme ใน WordPress กันน๊าาา สวยๆ

ตอน แก้ไข CSS ด้วย Firebug

หลายคนพยายามหาธีม (WordPress Theme) ที่ถูกใจ แต่ก็หาไม่ได้สักที Theme สวยๆ ก็ขายกันแพงซะเหลือเกิน Theme ฟรีๆ ก็ไม่ถูกใจ วันนี้ Jigload จะมาสอนวิธีการปรับแต่ง และแก้ไข WordPress Theme ให้เป็นที่น่าพอใจกันดีกว่า 70 more words

E Learning

บทบาทการเรียนรู้ในองค์กรในฐานะตัวแทนการเปลี่ยนแปลง

infographic แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของการเรียนรู้ในองค์กรว่าสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้

OD : Organization Designation