ผลการเรียนรู้ ง30246 โครงงานคอมพิวเตอร์

ผลการเรียนรู้ ง30246 โครงงานคอมพิวเตอร์

  1. บอกความหมายและคุณค่าของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ และจำแนกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
  2. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  3. สามารถจัดทำและนำเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
  4. อธิบายวิธีทำโครงงานอย่างเป็นระบบและวิธีทำโครงงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพได้
  5. สามารถทำรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์ได้
  6. สามารถนำเสนอโครงงานและประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

โครงสร้างรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 30246     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เวลา       40      ชั่วโมง                                      คะแนนเต็ม   100   คะแนน

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

Learning

ลองดู (WE CAN TRY)

บ่อยครั้งที่มักจะรำคาญโฆษณาในทีวี ถึงขนาดเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆ หวังที่จะหาอะไรสนุกๆดู แต่ก็มาสะดุดกับโฆษณาชิ้นหนึ่งของ AIS เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

เรื่องเริ่มต้นจากเด็กหญิงตั้งคำถามกับแม่ว่า ทำไมร้านถั่วงอกในตลาดถึงขายดีจัง และได้คำตอบจากแม่ว่า น่าจะเป็นเพราะมีร้านถั่วงอกเพียงร้านเดียว

เด็กหญิงนึกสนุกและชวนแม่ปลูกถั่วงอกกัน คำตอบของแม่คือ “ก็ลองดู”

หลังจากนั้นก็เป็นภาพของแม่ลูกที่ลองปลูกถั่วงอกด้วยวิธีต่างๆหลายครั้ง เจอความล้มเหลว หาวิธีแก้ปัญหา เรียนรู้สิ่งใหม่ และลงมือทำ ลองดูหนังโฆษณาจากลิงก์ข้างล่างก่อนนะคะ อยากให้เห็นหน้าคุณแม่กับเด็กน้อยในเรื่องเหลือเกิน ช่างน่ารักและทำให้อมยิ้มได้ตลอดเลย

เมื่อลูกสาวตัวน้อยถามว่า “จะได้ผลเหรอแม่” แม่ก็จะตอบเสมอว่า “ก็ลองดู” 13 more words

#inspiration

การสรุป และอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า , การประเมินผลรายงาน

………การสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า ควรดำเนินการดังนี้

…………1. สรุปผลการศึกษาค้นคว้าจะกล่าวถึงทั้งหมดอย่างย่อ เพื่อให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยใช้เวลา ไม่มากนัก ซึ่งประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย วิธีดำเนินการ และผลการศึกษาค้นคว้า มีวิธีการสรุปผลดังนี้
……………..1.1 กล่าวถึงปัญหา จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า วิธีดำเนินการ และสรุปผล โดยใช้ข้อความที่กระชับ อ่านเข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการกล่าวถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง
……………..1.2 สรุปผลการศึกษาภายในขอบเขตจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า อ้างอิงเหตุผลตามข้อมูล และผลการวิเคราะห์
……………..1.3 ไม่ลำเอียง หรือไม่มีอคติส่วนตัว เพื่อให้ผู้อื่นศึกษา ทำความเข้าใจ และสามารถตรวจสอบได้

…………2. อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า จะแปลผลการศึกษาค้นคว้าจากการสังเคราะห์ข้อมูล หลายด้าน โดยการกล่าวถึงผลการศึกษาค้นคว้าเป็นไปตามสมมุตติฐาน หรือไม่ เชื่อมโยงถึงทฤษฎีที่เป็นพื้นฐาน ผลงานของผู้อื่นในปัญหาเดียวกัน วิเคราะห์ถึงความสอดคล้อง หรือความแตกต่างกัน อธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดผลดังกล่าว ควรมีหลักการอภิปรายผลดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2546 : 153)
……………..2.1 อภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสมเหตุ สมผล และน่าเชื่อถือ
……………..2.2 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของผลการศึกษาค้นคว้า กับผลงานที่เกี่ยวข้อง อย่างชัดเจน
……………..2.3 อภิปรายจุดอ่อนของข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
……………..2.4 กล่าวถึงขอบเขต และข้อควรระวังในผลการศึกษาค้นคว้า เช่น ความขัดแย้ง ความไม่คงเส้นคงวา ความเข้าใจผิดในผลการศึกษาค้นคว้า เป็นต้น
……………..2.5 อภิปรายความสำคัญของผลการศึกษาค้นคว้า

………….3. ข้อเสนอแนะ อาจเสนอแนะเกี่ยวกับการนาผลจากการศึกษาค้นคว้าไปปฏิบัติ เพื่อใช้ประโยชน์ และเสนอแนะเพื่อการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไปดังนี้ (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2551 : 427)
……………..3.1 กรณีผลการศึกษาค้นคว้าสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ควรเสนอแนะให้นาผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
……………..3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา หรือปรับปรุงข้อค้นพบให้มีลักษณะที่พึงประสงค์
……………..3.3 มีข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เสนอแนวทาง หรือประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไปอย่างสมเหตุ สมผล กว้างขวาง และปฏิบัติให้เป็นจริงได้

การประเมินผลรายงาน

…………รายงานผลการศึกษาค้นคว้า ผู้ศึกษาค้นคว้าต้องศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินการศึกษาค้นคว้า รายงานที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ควรเป็นรายงานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ซึ่งจะทราบได้จากการประเมินผลรายงานตามเกณฑ์การประเมินดังนี้
…………..1. ด้านคุณค่า พิจารณาจากประโยชน์ หรือความสำคัญของรายงาน เช่น ใช้แก้ปัญหาพัฒนาสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่ มีประโยชน์ต่อวงวิชาการ ทดสอบทฤษฎี สร้างสูตรใหม่ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 161)
………….2. ด้านคุณภาพ พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมตามเกณฑ์ในแบบประเมิน ดังตัวอย่าง (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2551 : 452-454)

……………..เมื่อพิจารณา และทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพที่ตรงกับความเห็นแล้วให้คะแนนแต่ละข้อ คือ ดีมาก (5)   ดี (4)    ปานกลาง (3)    น้อย (2)    น้อยที่สุด (1) หาค่าเฉลี่ย โดยนาคะแนนแต่ละข้อมารวมกัน หารด้วยจำนวนข้อ แปลผลโดยนำค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ เพื่อสรุปผลการประเมิน

……………..กรณีมีผู้ประเมินหลายคน พิจารณาโดยนำคะแนนการประเมินของทุกคนมารวมกัน หาค่าเฉลี่ย แล้วแปลผลโดยนำค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้ว

Learning