ทีมค้นคว้าของมหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยน “ส้มเขียวหวาน” เป็น “บิวทานอล” สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนน้ำมันเบนซิน

“บิวทานอล” หากเปรียบเทียบกับ “เอทานอล” ที่มีการผลิตและใช้กันในปัจจุบันจะมีข้อดีกว่าคือ ให้พลังงานสูงกว่า และเกิดการกัดกร่อนน้อยกว่า ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการใช้งาน การเก็บรักษา และขนส่งน้อยกว่า “เอทานอล”