วันนี้มีอีก 1 โครงการดีๆด้านพลังงานทดแทนที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “เยาวชนอาสา พัฒนาพลังงานชุมชน ปี 2” ซึ่งจัดขึ้นในปลายปี 2556 โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ปตท กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นต้นแบบโครงการสร้างศูนย์พลังงานทดแทนให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้โครงการ “เยาวชนอาสา พัฒนาพลังงานชุมชน” และในปี 2556 นี้ได้ทีมชนะเลิศที่ได้สร้างผลงานซึ่งสามารถใช้งานได้จริง ทีมลูกแม่เดียว จากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ กับผลงาน“ศูนย์