วรรณฤดี  ไคลกระโทก

หนังสือเล่มนี้เป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่เกี่ยวกับการศึกษา ทั้งที่ทรงอยู่ในฐานะ “แม่” ของพระองค์ และแม่ของแผ่นดิน

ติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ห้องสมุดโรงเรียนประสาทวิทยาคารนะคะ