ป้ายกำกับ » ผู้สูงอายุ

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่บ้านลุมพุก ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ พบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมยังไม่ดีในระดับมาก ไม่มีความรู้ในการดูแลตนเอง ไม่มีการสนับสนุนกิจกรรมสุขภาพจากสถานีอนามัยตำบล ดังนั้นนักวิชาการสาธารณสุขของอ.นาดี  จึงศึกษาปัญหาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการให้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในหมู่บ้านนาดี  ทำอย่างไร ติดตามอ่านในบทวิัจัยและชมวีดิโอต่อไปนี้ได้

ชมวีดิโอ

ผู้สูงอายุ

ดูแลชีวิตหลังเกษียณเป้าหมายสู่สังคมผู้สูงอายุ

เว็บสารสนเทศสุขภาพไทย วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

 เมื่อข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ระบุว่า สังคมไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า การจัดการบริหารสังคมที่เต็มไปด้วยประชากรสูงวัยเป็นกลยุทธ์ที่จะต้องคิด และวางแผนแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียม ความพร้อมด้านหลักประกัน ทั้งการเงิน และด้านสุขภาพ

เพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้สูงอายุมีต้นทุนในชีวิตประจำวัน จำนวนไม่น้อยที่จะต้องใช้ในการดูแลสุขภาพ เมื่อร่างกายเสื่อมถอย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. 6 more words

HA