ป้ายกำกับ » ประชุมอบรมสัมมนา

การทวนสอบแนวทางการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx

Luis Calingo

กำหนดการประชุมสัมมนา การทวนสอบแนวทางการประเมินคุณภาพพายในองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (Calibration with EdPEx Assessor) วันที่ 16-17 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557

  • ลงทะเบียน
  • การบรรยายหัวข้อ The Why of a Great Feedback Report โดย Dr.
  • 53 more words
EdPEx

การอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 2558

จากเอกสารแนะนำโปรแกรมอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ประจำปี 2558

หลักสูตร

  • หลักสูตร TQA Criteira (มี 12 รุ่น ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)
  • TQA Internal Organization Assessment (มี 3 รุ่น ระหว่างเมษายน-กันยายน)
  • TQA Application Report Writing (มี 3 รุ่น ระหว่างเดือนมีนาคม-สิงหาคม)
  • 9 more words
ประชุมอบรมสัมมนา