ป้ายกำกับ » ประชุมอบรมสัมมนา

โปรแกรมการอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

หลักสูตร

  • TQA Criteria 3 วัน บุคคลทั่วไป 8,500 บาท
  • TQA Internal Organization Assessment 3 วัน บุคคลทั่วไป 8,500 บาท
  • TQA Application Report Writing 2 วัน บุคคลทั่วไป 6,000 บาท
  • 15 more words
ประชุมอบรมสัมมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาว EdPEx 200

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกาาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 10-12 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

วันที่ 10 มีนาคม 2557

  • หลักการและลักษณะสำคัญของเกณฑ์
  • ค่านิยมของเกณฑ์ EdPEx
  • ความสำคัญของโครงร่างองค์กร
  • Workshop โครงร่างองค์กร

วันที่ 11 มีนาคม 2557

  • ความสำคัญของหมวด 1…
  • 13 more words
EdPEx