เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.45-16.00 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ บัณฑิตศึกษา และพัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นายสุปรีชา จรูญศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ กว่า 100 คน ร่วมพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำพรรษากาล 2557 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย สร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรให้มีโอกาสใกล้ชิดพระบวรพุทธศาสนา และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ ด้วยการถวายเทียนพรรษา และหลอดไฟ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์และผู้มีจิตศรัทธายังร่วมกันทำบุญเป็นเงินจำนวน 31,999 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ถวายให้วัดฯ ใช้ในกิจของพระสงฆ์ต่อไปด้วย 12 more words